Говори ли правилно детето ми?

Артикулационните нарушения са характерни най-вече за предучилищната възраст.

Те се изразяват в неправилно произнасяне на един или повече говорни звукове. Грешките са постоянни, системни и устойчиви при изговор на звук, сричка или дума.

Затрудненото звукопроизношение се изразява в:

  • Липси – пропускане на определен звук;
  • Замени – замяна на един нормативен звук с друг като това най-често са замени на акустично сходни фонеми – звучни с беззвучни (п-б, ф-в, т-д, к-г, с-з, ш-ж), съскави с шушкави (с-ш, з-ж, ц-ч, дз-дж), сонори (м-н, р-л).
  • Изопачаване – чрез уподобен звук. Например: устното изговаряне на звук  „л“- уъ или гърлено „р“ (френско „р“).

Речевите звукове се отличават с различна степен на трудност при изговаряне. В речта на детето звуковете се появят постепенно, като се върви от по-простите и лесни към по-сложните и трудни.

 

Кога се научават различните звукове?

  • На възраст между 0 и 1.5 години: м, п-б
  • 1.5 – 2 години: н, т-д, ф-в, й, х
  • 2 – 3 години: к-г, с-з, ц-дз 
  • 3-5 години: ш, ж, ч, дж, л, р

Затрудненото звукопроизношение значително затруднява образователните и професионални достижения както и социалното общуване. Възможно е, ако не бъдат терапевтирани преди училищна възраст, те да доведат до сериозни затруднения в овладяването на четенето и писането. Подходяща възраст за предприемане на логопедична интервенция е 4-5г.

Кога да направя консултация?

Винаги когато сте разтревожени, за развитието на детето ви потърсете специалист. Това е ПРЕВЕНЦИЯ.

Защо е важно да започнем терапия?

  • с цел да бъде разбрано детето от по-широк кръг от хора;
  • с цел самочувствие на детето;
  • с цел превенция на трудности в ученето.

Някои артикулационни нарушения, които не са коригирани в детска възраст остават като нарушения при възрастни. Никога не е късно за консултация. Никога не е късно човек да работи върху себе си.

Идеи за игри вкъщи

Екраните и децата

Важно е да не се прекалява с екранното време! Важно е да не се създава зависимост между хранене, ползване на тоалетна, заспиване и гледане на екран.

Научи още от видеото с Арпи Масихи, магистър-логопед.

Източник: www.parentacademy.bg

Contact us