Езиково развитие

Комуникацията е активен обмен на идеи, чувства, мисли и информация. За нея винаги са нужни двама участника: изпращач и получател. Понятието „реч“ включва в себе си езика (система от кодове, които се комбинират чрез определени правила) и говор (система от двигателни актове за предаване на устната информация чрез говорните органи). Езиковата и говорната функция са взаимосвързани и зависими. Ако има трудности в езика, почти винаги може да има и трудност в говора.

Има различни мнения по въпроса за овладяването на езика:

  • Родени сме с него (вроден биологичен потенциал)
  • Научаваме езика, защото го употребяваме
  • Научаваме езика поради желанието си да общува с другите
  • Научаваме езика благодарение на средата

Истината е някъде посредата. Генетичната предизпозиция и биолигичния потенциа са в основата, но осигуряването на благотворна, любяща, стимулираща среда е от изключително важно значение. Решаваща роля в овладяването на езика играе общуването на децата с възрастни от непосредственото им обкръжение!

За да овладеем речта ни е нужно друго човешко същество (не екран)!

Има четири основни фактора за нормално езиково развитие: развитие на слухова система, развитие на нервна система, добро когнитивно (познавателно) развитие и социална среда.

Етапи в езиковото развитие

0-6 месеца

РАЗБИРАНЕ: Около 3-6 месец детето  се заслушва в говора и реагира на интонация чрез плач, мимика, усмивка.

ПРОДУКЦИЯ: Около 2-4 месец започва гукането (неволево, напевно възпроизвеждане на гласни и призвуци подобни на „Г“, „К“ и „Х“). 
4-5 месец – появява се усмивка при общуване и т.нар. комплекс на оживление изразяващ се в гукане, очен контакт и социална усмивка.

6-12 месец

РАЗБИРАНЕ: Към 7-8 м. детето търси предмет с очи, за който го питат; разбира отделни думи и прости фрази от ежедневието. Разбира отделни инструкции.

ПРОДУКЦИЯ: Към 6-7 месец се появява лепетната реч (подражателен характер). Подготвя говорния апарат за появата на сложните речеви изказвания. Това са сричкови вериги от гласни и съгласни (мамама, дядядя, бабаба) без смисъл, съвпадащи с някои думи. Първата година от живота на детето е известна като предлингвистичен, подготвителен етап по отношение на езиковото развитие дълго преди появата на същинската реч.

1-1.5 година Еднословен стадий

РАЗБИРАНЕ: Детето изпълнява двустепенна инструкция (Иди в кухнята и донеси чаша). Търси с поглед и посочва с покозалец при въпрос „Къде е…?“

ПРОДУКЦИЯ: Показва частите на тялото си. Поява на звукоподражания и първите думи (с проста сричкова структура, свързани с близкото обкръжение) съпроводени с жестове и мимики. Речников запас – от 50 до 100 думи. Отговоря на въпрос: „Какво е това?“

1.5 -2 години Двусловен стадий

Появяват се свободни комбинации от думи, които представляват прости словосъчетания или изречения. Най-често се използват съществителни и глаголи. Децата започват да комбинират отделни думи. Речников запас – от 50 до 100 думи.

Дейности и игри стимулиращи езика от 0 до 2 година

2-3 години Телеграфна реч

Речниковият запас нараства интензивно и съдържа около 1000 думи.  Обогатява се с почти всички части на речта и се развива  граматиката. Започва да използва изречения от две до три думи (прости изречения). Детето е усвоило диалога и може да сменя ролите говорител – слушател.

3-4 години

РАЗБИРАНЕ: Разбира причинно-следствените връзки. Стремеж към самостоятелност. Знае названието на основни цветове. Слуша дълги приказки и разкази.

ПРОДУКЦИЯ: Речников запас – до 2500 думи. Детето общува с 3 и повече думи. Назовава името си, пола и възрастта си. Появява се лично местоимение – Аз. Появяват се сложни съчинени изречения с различни свързващи думи – „и“, „защото“.

Дейности и игри стимулиращи езика от 2 до 4 година

4-5 години

Изпълнява три последователни команди. Словоредът вече е правилен. Съставя разказ и прави преразказ на прост сюжет. Способността за говорните звукове е високо усъвършенствана. Към краят на 5-та година овладяването на граматиката завършва напълно.

6-7 години

Речникът включва около 3000-4000 думи, влючително и някои абстрактни понятия. Налице са предпоставки за овладяване на писмената реч. В основни линии граматическите категории лице, число, род, време, наклонение и др. се усвояват напълно, в цялата им сложност до към 6 – 7 година.

Дейности и игри стимулиращи езика от 4 до 7 година

Как да стимулираме езиковото развитие?

Говорете с прости и ясни изречения. Бъдете внимателни и критични към собствената си продукция. Говорете бавно и ясно и осигурете добър подражателен модел. Препоръчително е общуването да се извършва лице в лице, за да има детето и зрителна опора, на базата на която в последствие ще се улесни и артикулационното развитие. Повтаряйте думите не детето, за да знае, че сте разбрали. Разширете изказването му.

Помогнете на детето да разбира и задава въпроси. Задавайте въпроси, които изискват избор. «Ябълка ли искаш или портокал?» Коя блуза искаш да облечеш – синята или червената?»

Обогатете речника на детето. Назовавайте части от тялото и какво правим с тях. „Това е моят нос. Мога да помириша цветята с него.“ Пейте прости песнички и рецитирайте кратки стихчета, за да покажете ритъма на речта на детето. Гатанки – описания. Предложете описание или дайте насоки. Нека детето отгатне за какво говорите. „Използваме го, за да метем пода.” (метла) „Студено е, сладко и е десерт. Обичам ягодов” (сладолед).

Възползвайте се от ежедневните дейности. Например, докато сте в кухнята, помолете детето да назове съдовете и уредите, от които се нуждаете. Обсъдете храната от менюто, цвета, текстурата и вкуса й. Докато пазарувате обсъждайте какво ще купите, от какво количество се нуждаете и какво ще приготвите с продуктите.

Гледайте видеото, за да научите повече за езиковото развитие на детето, полезни и практични занимания, както и кога да потърсите помощ от специалист.

Източник: www.parentacademy.bg

Contact us